Deborah Bryant

Miss America 1966
Miss Kansas 1965